Heritage News

Major Heritage Boost for Innovative Project

The unique 170 year social, cultural and musical history of Tredegar Town Band is to be celebrated through an innovative multi-media resource project, following a successful application to the Heritage Lottery Fund.

Made possible by money raised by National Lottery players, the grant of £25,900 towards the overall £37,900 cost will see the band reflect the local, national and international context of its musical achievements from the mid-point of the 19th century to date.

Proud representatives

That history, as one of the oldest and most successful Welsh brass bands has seen them proudly represent the people of its town in many guises — from the opening of its local ironworks in 1849 to representing Wales at the European Brass Band Championships in Ostend, Belgium, later this year.

Richard Bellamy, Head of HLF in Wales, said: “Tredegar Town Band On-Line Media Resource is a great project as it shows clearly how local heritage can be a catalyst for lots of different activities and bring people together behind a common purpose.

HLF is pleased to support Tredegar Town Band in its plan to support and train young volunteers and, thanks to National Lottery Players, enable people to enjoy the history on their own doorstep.”

Lasting difference

The Heritage Lottery Fund (HLF) aims to make a lasting difference for heritage, people and communities across the UK and help build a resilient heritage community.

It will now enable Tredegar to record new and existing works to reflect these elements, as well as integrating other multi-media resources to help display, celebrate and explain their achievements through links to other local history societies and national organisations.

Accompanying written and oral histories will also be produced, whilst professional training will be given to help volunteers with curating exhibits, memorabilia, music and documents for future research. It is envisaged that the project will be completed by the end of 2018.

Tredegar Band’s On-Line Media Resource is a great project as it shows clearly how local heritage can be a catalyst for lots of different activities and bring people together behind a common purpose - Richard Bellamy, Head of HLF in Wales

Vitally important

Musical Director Ian Porthouse said: “We felt it was vitally important that we celebrate and interpret the unique social, cultural and musical impact the band has had on its local community — and the way it has represented Tredegar to the world.

It is an ambitious project, but one whose inventive scope and context has been recognised by this substantial grant award from the Heritage Lottery Fund.”

Expert help

They added: “We are thrilled to be able to start work on it as soon as possible, and our thanks go to Carole Hirst, whose expertise and professionalism in helping us put together such a compelling project was essential to its success.”

Mae hanes unigryw 170 mlynedd cymdeithasol, diwylliannol a cherddorol Band Tref Tredegar yn cael ei ddathlu drwy brosiect adnoddau aml-gyfrwng arloesol, yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Dreftadaeth y Loteri. A wnaed yn bosibl gan yr arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Bydd y grant o £25,900 tua gost gyffredinol o £37,900 yn gweld y band yn adlewyrchu'r cyd-destun lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o'i gyflawniadau cerddorol o ganol pwynt y 19eg ganrif hyd at heddiw.

Cynrychiolwyr Falch 

Bod hanes, fel un o fandiau pres Cymreig hynaf a mwyaf llwyddiannus mae’n nhw’n falch o cynrychioli pobl ei dref mewn sawl ffurf - o agor ei gwaith haearn lleol yn 1849 i gynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Ewropeaidd Bandiau Pres yn Ostend, Gwlad Belg yn ddiweddarach. Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth CDL yng Nghymru: “Mae’r  prosiect Adnoddau'r Cyfryngau Ar-Lein Band Tredegar yn brosiect gwych gan ei fod yn dangos yn glir sut y gall treftadaeth lleol fod yn gatalydd ar gyfer llawer o wahanol weithgareddau a dod â phobl at ei gilydd y tu ôl i bwrpas cyffredin”.  

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn falch o gefnogi'r Band Tref Tredegar yn ei gynllun i gefnogi a hyfforddi gwirfoddolwyr ifanc ac, I ddiolch chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, am galluogi pobl i fwynhau’r hanes ar stepen eu ddrws.  Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) yn anelu at wneud gwahaniaeth i dreftadaeth, pobl a chymunedau ar draws y DU ac yn helpu i adeiladu cymuned dreftadaeth wydn.

Bydd hyn yn galluogi Tredegar i recordio gweithiau newydd a phresennol i adlewyrchu'r elfennau hyn, yn ogystal â integreiddio adnoddau aml-gyfrwng eraill i helpu i arddangos, dathlu ac esbonio eu cyflawniadau trwy gysylltiadau i gymdeithasau hanes lleol eraill a sefydliadau cenedlaethol. Bydd hanesion llafar a ysgrifenedig hefyd yn cael ei gynhyrchu, a bydd hyfforddiant proffesiynol yn cael ei roi i helpu gwirfoddolwyr I gasglu arddangosfeydd, pethau cofiadwy, cerddoriaeth a dogfennau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol. Rhagwelir y bydd y prosiect yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2018.

Pwysigrwydd hanfodol

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cerdd Ian Porthouse: "Roeddem yn teimlo ei fod yn hollbwysig I ddathlu a dehongli'r effaith gymdeithasol, diwylliannol a cherddorol unigryw'r band sydd ar gael yn ei chymuned leol - a'r ffordd y mae’r band wedi cynrychioli Tredegar i'r byd. Mae'n prosiect uchelgeisiol, ond un y mae ei dyfeisgar cwmpas a chyd-destun wedi cael ei gydnabod gan gymorth sylweddol  y Gronfa Dreftadaeth y Loteri. "

Cymorth arbenigol 

Ychwanegodd iddynt: "Rydym wrth ein bodd i allu dechrau gweithio arno cyn gynted ag sy’n bosib, ac mae ein diolch yn mynd i Carole Hirst, am ei harbenigedd a'I phroffesiynoldeb wrth ein helpu i lunio prosiect mor gymhellol yn hanfodol I’n llwyddiant."

The unique 170 year social, cultural and musical history of Tredegar Town Band is to be celebrated through an innovative multi-media resource project, following a successful application to the Heritage Lottery Fund.

Made possible by money raised by National Lottery players, the grant of £25,900 towards the overall £37,900 cost will see the band reflect the local, national and international context of its musical achievements from the mid-point of the 19th century to date.

Proud representatives

That history, as one of the oldest and most successful Welsh brass bands has seen them proudly represent the people of its town in many guises — from the opening of its local ironworks in 1849 to representing Wales at the European Brass Band Championships in Ostend, Belgium, later this year.

Richard Bellamy, Head of HLF in Wales, said: “Tredegar Town Band On-Line Media Resource is a great project as it shows clearly how local heritage can be a catalyst for lots of different activities and bring people together behind a common purpose.

HLF is pleased to support Tredegar Town Band in its plan to support and train young volunteers and, thanks to National Lottery Players, enable people to enjoy the history on their own doorstep.”

Lasting difference

The Heritage Lottery Fund (HLF) aims to make a lasting difference for heritage, people and communities across the UK and help build a resilient heritage community.

It will now enable Tredegar to record new and existing works to reflect these elements, as well as integrating other multi-media resources to help display, celebrate and explain their achievements through links to other local history societies and national organisations.

Accompanying written and oral histories will also be produced, whilst professional training will be given to help volunteers with curating exhibits, memorabilia, music and documents for future research. It is envisaged that the project will be completed by the end of 2018.

Tredegar Band’s On-Line Media Resource is a great project as it shows clearly how local heritage can be a catalyst for lots of different activities and bring people together behind a common purpose - Richard Bellamy, Head of HLF in Wales

Vitally important

Musical Director Ian Porthouse said: “We felt it was vitally important that we celebrate and interpret the unique social, cultural and musical impact the band has had on its local community — and the way it has represented Tredegar to the world.

It is an ambitious project, but one whose inventive scope and context has been recognised by this substantial grant award from the Heritage Lottery Fund.”

Expert help

They added: “We are thrilled to be able to start work on it as soon as possible, and our thanks go to Carole Hirst, whose expertise and professionalism in helping us put together such a compelling project was essential to its success.”

Tredegar town Band supported by